โรงเรียนนานาชาติสุขุมวิท | Sixth Form หลักสูตร IB มัธยมปลาย

ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นมัธยมปลาย

อายุ 16-18 ปี

กลุ่มชั้นปี: Year 12 to Year 13

ผู้ติดต่อหลัก: Mr Dave Brundage

ที่ S107 Sixth Form เป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมที่เราได้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและบ่มเพาะความสนใจในด้านต่าง ๆ จนถึงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเผชิญกับโลกภายนอกโรงเรียน เมื่อนักเรียนเข้าสู่โปรแกรม Sixth Form คุณจะรับรู้ถึงความคาดหวังของนักเรียนที่จะได้รับและพัฒนาแรงจูงใจและทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการโปรแกรมการศึกษาและการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนักเรียนจะมีโอกาสได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้สอนซึ่งจะคอยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาของนักเรียนในทุกย่างก้าว

Your path to a choice of universities worldwide

ที่ KS5 เราเชื่อกว่าการเรียนตามหลักสูตรเพียงรูปแบบเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะนักเรียนทุกคนล้วนมีความถนัดและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากเราเป็นโรงเรียน IBO เราจึงเปิดสอนทั้งหลักสูตร IBDP และ IBCP รวมถึงหลักสูตร BTEC และ ASDAN

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) คือ

International Baccalaureate (IB) เป็นผู้นำด้านการศึกษาระหว่างประเทศระดับโลกที่จะพัฒนาผู้เรียนที่มีที่ความใฝ่รู้ ความมั่นใจ และมีความเอาใจใส่ผู้อื่น โปรแกรมของเราจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะต่าง ๆ สำหรับอนาคตเพื่อสร้างความแตกต่างและพร้อมเติบโตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หลักสูตร IBDP

หลักสูตร Diploma Program (DP) ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชาโดยที่ DP จะประกอบด้วยทฤษฎีความรู้ (TOK) ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม การบริการ (CAS) และบทเรียนอื่น ๆ เพิ่มเติม

หลักสูตร Diploma Program (DP) จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยอิสระ (Independent research) และดำเนินโครงการที่มักเกี่ยวข้องกับการบริการชุมชน

IBCP

Career-related Programme (IBCP) เป็นระบบการศึกษาระหว่างประเทศที่รวมเอาวิสัยทัศน์และหลักการทางการศึกษาของ IB ไว้ในโปรแกรมเฉพาะที่พัฒนาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นของ IBCP ที่ S107 ทำให้โรงเรียนสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ นักเรียน IBCP S107 จะมีการเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาที่เข้มงวดในเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจอย่างแท้จริง ในขณะที่ได้นำบทเรียนต่าง ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

เพื่อเข้าเรียนระบบ IBCP นักเรียนจะต้องมีประวัติการศึกษาหลักสูตร IBDP อย่างน้อยสองหลักสูตรควบคู่ไปกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ

คุณวุฒิ ASDAN

ที่ S107 นักเรียนสามารถเลือกที่จะรับคุณวุฒิ ASDAN ได้หลากหลายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ Computer Taster Expressive Arts กีฬาและฟิตเนส รวมถึง Foodwise และการทำสวน

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.