หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ที่ St. Andrews Sukhumvit (S107)

หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

นักเรียนในปัจจุบันล้วนเติบโตขึ้นในยุคที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ รวมถึงความท้าทายด้านจริยธรรมและสังคม ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนจบการศึกษาจาก S107 ด้วยการมีอิสระทางความคิด เข้ากับผู้อื่นง่าย ตระหนักในเส้นทางของตนเอง มีหลักการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะมีอาชีพที่ดีเพื่อที่จะพร้อมสำหรับทุกความท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในชีวิต

เนื่องจาก S107 มีความตั้งใจที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพและคุ้มค่าแก่นักเรียน เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเชื่อมั่นและความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ที่ S107 การเรียนการสอนถูกจัดระบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เรามีการวางแผนการเรียนการสอนที่ดีที่สุดโดยนำหลักการ “interleave” มาปรับใช้กับระบบการสอนเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ

การรู้สารสนเทศ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ความคิดสร้างสรรค์

การเรียนรู้ STEM

หลักสูตรของเรา

CH3_5525

ปฐมวัย (อายุ 0-5)

ร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ปฐมวัยของเราตามหลักสูตร EYFS ของสหราชอาณาจักรที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ประถมศึกษา (อายุ 5-11)

ร่วมหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแบบองค์รวมของเราที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนของเราให้มีอิสระทางการเรียนรู้ โดยใช้หลักเกณฑ์การศึกษาที่เคร่งครัดตามหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ (British National Curriculum) ควบคู่ไปกับการสอนโดยใช้แนวทางการสืบเสาะหาความรู้ หรือ Inquiry-based approach

Primary
Secondary

มัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 11-16)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของ S107 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ (English National Curriculum) โดยใช้มาตราฐานการเรียนการสอนแลแนวทางปฏิบัติตาม IB Framework

มัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 16-18)

เนื่องจากเราเป็นโรงเรียน IBO เราจึงเปิดสอนทั้งหลักสูตร IBDP และ IBCP รวมถึงหลักสูตร BTEC และ ASDAN

Sixth Form

คณาจารย์

  • 130

    ครูที่ใช้ภาษาอังกฤษ

  • 6

    ปีที่นักเรียนส่วนมากอยู่กับเรา

  • 32

    เชื้อชาติ

เส้นทางการเรียนรู้

Primary Secondary
Early Years Key Stage 1 & 2 Key Stage 3 Key Stage 4 Key Stage 5
Ages 2 – 5 Ages 2 – 5 (Years 1 – 6) Ages 11 – 15(Years 7 – 9) Ages 15 – 16 (Years 11 – 11) Ages 17 – 18 (Years 12 – 13)
BritishEarly Years Foundation Stage British National Curriculum British National Curriculum IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) IBDP or IBCP
Elements of the IB PYP Level 2 BTECS Level 2 BTECS
Dual Learner Programme Dual Learner Programme
Universities & Colleges Worldwide & Next Steps Programme

นักเรียน S107 เรียนต่อที่ไหน

เราภูมิใจที่ได้สร้างคอมมูนิตี้ที่มีความเป็นสากลและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา

 Asia (8%)

 Australia (5%)

 Canada (7%)

 Europe (Non-UK) (9%)

 Korea (4%)

 United Kingdom (20%)

 United States (48%)

คู่มือ

Guide 1.pdf

Guide 2.pdf

Admissions Policies

Visit Us Today!

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.