In-depth IB course at St. Andrews International High School, Sukhumvit
August 24, 2023

หลักสูตร International Baccalaureate คืออะไร? เจาะลึกหลักสูตร IB ที่โรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท

ในปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท ที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง แต่ละที่ก็จะมีหลักสูตร และจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate เป็นหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ ที่กำลังได้รับความสนใจ วันนี้เราจึงขอพาผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตร IB ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ให้มากขึ้น โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร?

หลักสูตร International Baccalaureate คืออะไร?

หลักสูตร International Baccalaureate หรือที่คุ้นชินกันในชื่อ หลักสูตร IB ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ และบูรณาการมาจากระบบการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ไม่ได้มีการอ้างอิงหลักสูตรจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำให้โรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ไม่มีนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากประเทศต่างๆ มาเกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) โดยมีการใช้หลักสูตรนี้ในการเรียนการสอนกว่า 156 ประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะมีโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB เปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

หากผู้ปกครองมีบุตรหลานอยู่ในชั้นมัธยมต้น แล้วอยากเตรียมตัวให้ลูกเข้ามัธยมปลาย สามารถดู หลักสูตรนานาชาติมัธยมต้นได้

จุดเด่นของหลักสูตร IB คืออะไร?

 • เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาแบบบูรณาการ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล
 • เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล ใช้หลักการและมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก
 • วิชาเรียนมีความหลากหลาย กว้างขวาง กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน
 • มีความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม เรียนรู้ความแตกต่างทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม
 • เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก มหาวิทยาลัยทั่วโลกรองรับหลักสูตรนี้ในการยื่นศึกษาต่อ
 • เป็นหลักสูตรที่สอนทั้งทฤษฎี ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ ได้ลงมือทำจริง ทั้งกิจกรรมจิตอาสา วิจัยและสังคม

หลักสูตร IB จะเหมาะกับการเรียนการสอนสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ ชอบทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่เพียงแค่เรียนตามตำราเน้นวิชาการอย่างเดียว พร้อมที่จะผลักดันการเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ โดยไม่ปิดกั้น เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

หลักสูตร IB (International Baccalaureate) แบ่งเป็นกี่ระดับ?

IB Programme เป็นหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก โดยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด มีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • หลักสูตรการศึกษาระดับต้น ระดับ Primary Years Programme (PYP Grade 1 – 5) สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 3-12 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง ระดับ Middle Years Programme (MYP Grade 6 – 10) สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 11-16 ปี
 • หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ ระดับ Diploma Programme (Diploma,IBDP Grade 11 – 12) สำหรับนักเรียนช่วงอายุ 16-19 ปี

ซึ่งโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนการสอนในระดับ Diploma Programme ซึ่งจะเทียบเท่าได้กับ A-Level Year 12-13 ของระบบหลักสูตรสหราชอาณาจักร หรือในช่วงระดับมัธยมปลายนั่นเอง โดยเป็นช่วงต่อของมัธยมปลายกับมหาวิทยาลัย หลักสูตร IB ในระดับ Diploma Programme ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่ย้ายมาจากหลักสูตรอื่นๆ มีการปรับพื้นฐานก่อน ทำให้น้องๆ ที่เรียนหลักสูตรอื่นก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตร IB Diploma ได้ โดยไม่เกิดปัญหา

หลักสูตร IBDP เรียนอะไรบ้าง?

หลักสูตรการเรียนการสอนของ IBDP จะมีวิชาเรียนอยู่ด้วยกันจำนวนมาก โดยแบ่งแยกย่อยออกได้ทั้งหมด 6 สาระ ได้แก่

 1. English Literature (ภาษาและวรรณกรรม) : เพื่อศึกษาความซับซ้อนของภาษาในบริบทที่หลากหลาย เช่น Literature, Language & Literature
 2. Second Language (ทักษะการใช้ภาษา) : เพื่อศึกษาภาษา และทำความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติผ่านการศึกษาภาษานั้นๆ เช่น French, Spanish, German
 3. Individuals and Societies (ปัจเจกและสังคม) : เพื่อฝึกการวิเคราะห์ และศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติผ่านเรื่องราวต่างๆ เช่น Economics, Global Politics, Geography
 4. Experimental Sciences (วิทยาศาสตร์) เช่น Physics, Chemistry, Biology
 5. Mathematics and Computer Science (คณิตศาสตร์) เช่น Maths, Further Maths
 6. Arts and Electives (ศิลปะ) : เพื่อศึกษาศิลปะและเชื่อมโยงไปถึงบริบททางวัฒนธรรมของสาขานั้น เช่น Dance, Film, Music, Visual Arts

ซึ่งการที่จะผ่านหลักสูตร IBDP ไปได้นั้น ผู้เรียนจะต้องสอบผ่านทั้ง 6 กลุ่มสาระ โดยมีอย่างน้อยหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1-5 และหนึ่งวิชาจากกลุ่ม 1, 2, 3, 4 หรือ 6 รวมถึงต้องมีวิชาที่สอบแบบ Higher Level (HL) ได้อย่างน้อยสามวิชา ที่เหลือจะเป็น Standard Level (SL) ซึ่ง HL จะใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชั่วโมง และ SL จะใช้เวลาเรียนประมาณ 150 ชั่วโมง

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

เรียนหลักสูตร IB จะต้องผ่านเงื่อนไขอะไรบ้าง?

หากได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร IB มาบ้าง จะทราบดีว่านอกจากการสอบผ่านทั้ง 6 กลุ่มสาระข้างต้นแล้ว ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก 3 ข้อด้วยกัน นั่นก็คือ

 • เงื่อนไขที่ 1 : Theory of Knowledge (ToK) เป็นวิชาที่เรียนด้านมนุษย์และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนธรรมชาติถึงความรู้ด้วยการทดสอบวิธีเรียนรู้ เช่น ความเข้าใจ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบในแนวทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของโลก เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมงและเขียน Essay ไม่ต่ำกว่า 1,200-1,600 คำ
 • เงื่อนไขที่ 2 : Extended Essay (EE) เป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อที่สนใจ โดยมีจำนวนคำไม่เกินกว่า 4,000 คำ
 • เงื่อนไขที่ 3 : Creativity, Action, Service (CAS) เป็นกิจกรรมนอกโรงเรียน กิจกรรมที่จิตอาสา เพื่อสังคมต่างๆ หรือกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ โดยต้องใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมง

ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยคิดวิเคราะห์ได้  

ประยุกต์ใช้ข้อมูลวิจัยและโรงเรียนในเครือข่ายทั่วโลก และยังช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนพูดได้หลายภาษาด้วย

หรือสามารถ เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท S107

เรียนหลักสูตร IB วัดผลอย่างไร?

การวัดผลในแต่ละวิชาจะมีคะแนนตั้งแต่ 1-7  รวมกับคะแนนพิเศษอีก 3 คะแนนจาก EE และ ToK รวมเป็น 45 คะแนน การที่จะสอบผ่าน IBDP ได้นั้นผู้เรียนจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน หากได้คะแนนสอบผ่าน แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ผู้เรียนจะได้เพียง IB Certificate แต่จะไม่ได้ IB Diploma

การยื่นคะแนน เพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

อย่างที่บอกว่าถ้าหากได้คะแนนสอบผ่าน แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ผู้เรียนจะได้เพียง IB Certificate แต่จะไม่ได้ IB Diploma ซึ่ง IB Diploma เป็นคะแนนเพื่อยื่นเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หากจบหลักสูตร IB ก็จะสามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลย โดยต้องมีคะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป หากผู้เรียนสอบได้คะแนนไม่ถึง เช่น 30-31 คะแนนจะต้องเรียนปรับพื้นใน Foundation Programs ก่อน แต่หลักเกณฑ์การยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย IB diploma จะถือว่าเป็นวุฒิเทียบเท่าวุฒิหนึ่ง และต้องสอบอย่างอื่นเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรืออาจใช้คะแนน IB ยื่นแทนได้เลยในบางคณะ

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร IB กับหลักสูตรอื่นๆ

ถ้าหากพูดถึงความแตกต่างของโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB กับโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอื่นๆ จะเห็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควร ทั้งรูปแบบของการเรียนการสอน การบูรณาการ รวมไปถึงการวัดผล ซึ่งโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB จะเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยประยุกต์จากหลักสูตรทั่วโลกเพื่อให้เป็นสากล ไม่อ้างอิงตามหลักสูตรของประเทศใดประเทศหนึ่ง มีลักษณะรายวิชาบังคับ 6 กลุ่มการศึกษา และมีวิชาเงื่อนไขอีก 3 วิชา และต้องเรียนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB เท่านั้นจึงจะสามารถสอบได้ ซึ่งในประเทศไทยมีโรงเรียนที่เปิดสอน IB ตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงชั้นมัธยมน้อยมาก หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่มีส่วนช่วยในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพราะสามารถยื่น Portfolio ที่มีทั้งคะแนนสอบ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ไม่ใช้เพียงแค่คะแนนสอบที่ได้จากการเรียนเพียงอย่างเดียว

หลักสูตร International Baccalaureate หรือหลักสูตร IB ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีจุดเด่นที่แตกต่างการหลักสูตรอื่นๆ ถึงจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหนัก แต่ก็เป็นหลักสูตรที่ให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน ไม่เน้นแค่ทางใดทางหนึ่ง สำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติ หลักสูตร IB หรือโรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท St. Andrews International School ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB โรงเรียนของเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพทำให้เรามีมาตรฐานการศึกษาในระดับสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน รวมถึงยังมีพื้นที่ก้าวขวาง มีเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยและสนุกกับการเรียนได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท ต้อง St. Andrews International School

ดูหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท 107