หลักสูตร International Baccalaureate (IB) คืออะไร
August 2, 2023

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ในโรงเรียนนานาชาติ คืออะไร ?

Meta Description – International Baccalaureate Programme (IB) หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนภายในประเทศเยอรมนีมาร่วม 50 ปี และในปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายกว่า 156 ประเทศทั่วโลก หลักสูตรนี้คืออะไร มาดูกัน !

ในระบบการศึกษาระดับนานาชาติ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อหลักสูตร IB หรือที่มีชื่อเต็มว่า International Baccalaureate ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษา 3 ระดับที่ถูกจัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) เดิมทีถูกใช้ในการเรียนการสอนในประเทศเยอรมนีมาร่วม 50 ปี แต่ในปัจจุบันได้นิยมใช้ในการเรียนการสอนกันอย่างแพร่หลายกว่า 156 ประเทศทั่วโลก รวมถึงโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท ด้วยเช่นกัน

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) คืออะไร ?

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบให้มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก รองรับอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่จำเป็นหรือมีความประสงค์ย้ายสถาบันการศึกษาจากประเทศหนึ่ง ไปยังสถาบันการศึกษาอีกประเทศหนึ่ง จึงเรียกได้ว่าหลักสูตร IB เป็นมาตรฐานการศึกษาที่รองรับเด็กเหล่านี้เพื่อก้าวสู่พลเมืองโลก

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายที่เรียนด้วยหลักสูตรพิเศษอย่าง International Baccalaureate (IB) พวกเขาจะได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาที่มีความหลากหลายมากกว่าโรงเรียนทั่วไป กล่าวคือวิชาในหลักสูตร IB จะมีความครอบคุลมด้านวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะประเทศใดบนโลกก็ตาม ดังนั้นนอกจากเนื้อหาทางวิชาการแล้ว นักเรียนยังจะได้มีการเรียนรู้ทั้งด้านอารมณ์และสังคมเพื่อเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคต

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) แบ่งเป็นกี่ระดับ ?

หลักสูตร International Baccalaureate (IB) ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้

 1. ระดับต้น (IB Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 12 ปี
 2. ระดับกลาง (IB Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11 – 16 ปี
 3. ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (Diploma Programme หรือ IBDP) สำหรับนักเรียนอายุ 16 – 19 ปี

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาโรงเรียนนานาชาติมัธยมให้กับบุตรหลาน เนื่องจากหลักสูตร IB จะช่วยผลักดันนักเรียนที่มีความสนใจไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศในระดับอุดมศึกษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะนักเรียนมัธยมปลายซึ่งเป็นวัยแห่งการตามล่าอนาคตตนเอง

โครงสร้างหลักสูตร IB หรือ The IB Diploma Program สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

 • นักเรียนมัธยมปลายจะต้องเรียนทั้งหมดรวม 6 วิชา ซึ่งมาจากระดับ Higher Level 3 วิชา (รวม 240 ชั่วโมง) และ Standard Level 3 วิชา (รวม 150 ชั่วโมง)
 • วิชากลุ่ม 1-5 เป็นกลุ่มบังคับ และ กลุ่ม 6 เป็นวิชาเลือก นักเรียนมัธยมปลายจะต้องเรียน 1 วิชาจาก Group 1, 2, 3, 4, 5 และสามารถเลือกวิชาที่ 6 จาก กลุ่มใดก็ได้ (แต่โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาที่ 6 จาก กลุ่ม 6)
 • นักเรียนมัธยมปลายจะต้องเลือกเรียนและสอบ 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 7 คะแนน คะแนนเต็มทั้งหมด 45 คะแนน (โดยคะแนนดังกล่าวจะมาจากการสอบใน 6 กลุ่มวิชา รวมเป็น 42 คะแนน ส่วนอีก 3 คะแนนที่เหลือมาจากการทำกิจกรรมเพิ่มในหลักสูตรนั่นเอง)

เจาะลึก 6 กลุ่ม 30 วิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB มัธยมปลาย

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าหลักสูตร International Baccalaureate (IB) จะมีจุดเด่นด้านความหลากหลายมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ดังนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ที่ใช้หลักสูตร IB จึงประกอบไปด้วย 6 กลุ่ม 30 วิชาที่สำคัญสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาภาษาและวรรณกรรม

กลุ่มวิชานี้ออกแบบมาเพื่อการศึกษาความหลากหลายของบริบททางภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจถึงความซับซ้อนของภาษาอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นนักเรียนมัธยมปลายที่ศึกษาด้วยหลักสูตร IB จึงจะมีทักษะการตีความหมายในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 1. กลุ่มวิชาสังคมและปัจเจก

กลุ่มวิชานี้สร้างสรรค์มาเพื่อฝึกให้นักเรียนมัธยมปลายได้ใช้ทักษะการวิเคราะห์ และศึกษาในด้านทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับด้านธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา หรือจิตวิทยา เป็นต้น

 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ภาษา

กลุ่มวิชานี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ได้ศึกษาความหลากหลายของภาษาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษากรีก ภาษาละติน ภาษาสเปน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติผ่านการศึกษาภาษานั้น ๆ

 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชานี้จะช่วยวางรากฐานการคิดคำนวนตัวเลข สูตรวิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นคณิตศาสตร์ระดับกลางและระดับสูง เพื่อให้นักเรียนมัธยมปลายหลักสูตร IB มีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ตัวเลขอย่างเข้าใจ

 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชานี้ประกอบด้วย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี เทคโนโลยีการออกแบบ ฟิสิกส์ รวมถึงวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ควบคู่ทั้งด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมปลายทำความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรอบด้าน

 1. กลุ่มวิชาศิลปะ

กลุ่มวิชานี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมปลายได้ศึกษาศิลปะหลากหลายแขนง และรู้จักการเชื่อมโยงบริบทของวัฒนธรรมด้านนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในแขนงทัศนศิลป์ การแสดงร้อง เล่น เต้นรำ ภาพยนตร์ รวมถึงละครเวที เป็นต้น

จุดเด่นของหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ทำไมหลักสูตรนี้จึงเหมาะกับนักเรียนมัธยมปลาย ?

หากเทียบกับหลักสูตรอื่น ๆ ในระบบการศึกษา นับว่าหลักสูตร IB ของโรงเรียนนานาชาติมัธยมมีความโดดเด่นกว่าเพื่อนพอสมควร เพราะหลักสูตรนี้สนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถรอบด้าน และมีองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในแต่ละกลุ่มวิชา

ดังนั้นเพื่อให้โลกทัศน์ทางการศึกษาของนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนด้วยหลักสูตร IB เปิดกว้างที่สุด จึงมี 3 เงื่อนไขวิชาหลักที่นักเรียนต้องสอบให้ผ่านเพื่อการจบหลักสูตร IB อย่างสมบูรณ์แบบ ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มวิชา Theory of Knowledge (ToK)

วิชาที่ฝึกการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับมนุษย์ สังคม วัฒนธรรมของตนเองและโลกผ่าน Essay จำนวน 1,200-1,600 คำ ช่วยฝึกให้นักเรียนมององค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ และตรวจสอบหาเหตุผล

 1. กลุ่มวิชา Creativity, Action, Service (CAS)

โครงงานกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ จิตอาสา และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ ช่วยฝึกคิดสร้างสรรค์และการบริการ เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน

 1. กลุ่ม Extended Essay (EE)

การฝึกทักษะเขียนเรียงความในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจจำนวน 4,000 คำ ซึ่งเป็นการวัดความสามารถทางการทำวิจัยและเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง

*หากนักเรียนมัธยมปลายสอบไม่ผ่านเงื่อนไขครบทั้ง 3 ข้อนี้ จะถือว่าไม่ได้จบหลักสูตร IB Diploma Programme แต่จะได้ในรูปแบบ IB Certificate เท่านั้น

นักเรียนโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ที่จบด้วยหลักสูตร IB นานาชาติ จะมีข้อดีในตอนยื่นเล่ม Portfolio แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ เนื่องจากหลักสูตร International Baccalaureate (IB) เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่านักเรียนจะมีความสนใจอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ อเมริกา หรือประเทศอื่น ๆ ในโซนยุโรป หลักสูตร IB ก็ถือเป็นตัวเลือกที่สามารถผลักดันให้เด็กนักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับสากลได้อย่างปลอดภัย

ข้อดีของหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

ในสังคมยุคใหม่ที่นักเรียนจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ริเริ่มทางความคิดวิเคราะห์มากขึ้น การเรียนการสอนด้วยหลักสูตร IB ของโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ รู้จักการวางแผน และลงมือทำอย่างคล่องแคล่ว และอีกหลากหลายแง่มุม เช่น

 • ได้ฝึกการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์
 • ได้ฝึกตื่นตัวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการเรียนภาษาที่สอง
 • ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

ไม่เพียงเท่านี้ นักเรียนมัธยมปลายที่ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตร IB เมื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอาจได้รับการยกเว้นในบางรายวิชาเรียนของปี 1 เพราะถ้าหากนักเรียนผ่านวิชานั้น ๆ มาแล้วในหลักสูตร IB Diploma และได้คะแนนมากกว่า 4-5 ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถลดจำนวนวิชาเรียนไปได้ส่วนหนึ่ง

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่มีความสนใจในหลักสูตร International Baccalaureate (IB) หรือกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ให้กับบุตรหลานที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท เป็นหนี่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของโรงเรียนนานาชาติหลักสูตร IB ด้วยเหตุผลที่มากกว่าการเรียนการสอนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการศึกษาในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แต่เรายังเน้นใส่ใจผู้เรียนมัธยมปลายแบบรายบุคคล เพื่อช่วยให้พวกเขาค้นพบตัวเอง ทั้งยังมุ่งผลักดันให้นักเรียนของเราเติบโตไปเป็นตัวพวกเขาอย่างมั่นใจ และมีคุณภาพในแบบอย่างที่สากลยอมรับ